Text ke stažení (.pdf)

Ministerstvo kultury

Č.j. 60815/2019

Příkaz

ministra kultury

č. 16/2019,

kterým se vydávají stanovy a jednací řád Ústřední knihovnické rady

Čl. I

Úvodní ustanovení

Ústřední knihovnická rada zřízena podle čl. 4 odst. 2 písm. j) Organizačního řádu Ministerstva kultury (Příkaz ministra kultury č. 34/2016, v platném znění) a podle § 15 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění, je poradním a koordinačním orgánem ministra kultury pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven.

Čl. II

Stanovy a jednací řád Ústřední knihovnické rady

1. Stanovy Ústřední knihovnické rady jsou přílohou č. 1 tohoto příkazu.

2. Jednací řád Ústřední knihovnické rady je přílohou č. 2 tohoto příkazu.

Čl. III

Přechodná ustanovení

Veškerá nezbytná právní jednání související s personálním obsazením Ústřední knihovnické rady podle přílohy č. 1 tohoto příkazu budou provedena do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto příkazu.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

Tímto příkazem se mění Příkaz ministra č. 12/2019 ze dne 31. 08. 2019.

Čl. V

Účinnost

Tento příkaz nabývá účinnosti dne 5.9.19

ministr kultury

V Praze dne 5.9.2019

Podpis Lubomír Zaorálek

Ministerstvo kultury Příloha č. 1 k Příkazu č. 16/2019

Č. j. 60815/2019

Stanovy Ústřední knihovnické rady

Článek I.

Postavení Ústřední knihovnické rady ve struktuře Ministerstva kultury

1. Ústřední knihovnická rada České republiky (dále jen „rada“) je poradním a koordinačním orgánem ministra kultury pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen „knihovnictví“) v České republice, zřízená na základě § 15 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihoven), v platném znění

2. Činnost rady zajišťuje odbor umění, literatury a knihoven.

Článek II.

Kompetence a úkoly Ústřední knihovnické rady

1. Rada se vyjadřuje k zásadním programovým, legislativním a normativním záměrům v oblasti knihovnictví. V součinnosti s Ministerstvem kultury (dále jen „MK“) předkládá ministru kultury návrhy na řešení zásadních problémů knihovnictví v České republice, spolupracuje při implementaci vládních strategických materiálů, či jejich částí, relevantních pro oblast knihoven, a plní další úkoly v oblasti knihovnictví, kterými ji pověří MK.

2. Rada se vyjadřuje ke stanovení prioritních oblastní poskytování dotací provozovatelům knihoven a k náplni programů MK určených k rozvoji knihovnictví.

3. Rada zpracovává návrhy a doporučení týkající se postavení, funkce a mezirezortní kooperace knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby.

Článek III

Členové Ústřední knihovnické rady

1. Rada má minimálně 15 členů, kteří jsou primárně nominováni z významných knihovnických a informačních institucí ČR. Počet členů je vždy lichý.

2. Členy rady jmenuje a odvolává ministr kultury.

3. Rada ze svého středu volí předsedu, který stojí v čele rady, a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností.

4. Předseda odpovídá za činnost rady ministru kultury a zastupuje radu na veřejnosti.

5. Členství v radě je čestné a nezastupitelné.

6. Členství v radě zaniká vzdáním se funkce (písemně ministrovi kultury), odvoláním nebo úmrtím člena.

7. Člen rady má právo na cestovní náhrady v rozsahu a výši podle zákoníku práce (§ 109 odst. 3 a část sedmá zákoníku práce).

8. Ministr kultury jmenuje tajemníka rady a určí dalšího zástupce MK, který spolupracuje s radou a účastní se jejího zasedání s hlasem poradním.

Ministerstvo kultury Příloha č. 2 k Příkazu č. 16/2019

Č. j. 60815/2019

Jednací řád Ústřední knihovnické rady

Čl. I

1. Zasedání rady svolává předseda nejméně dvakrát ročně.

2. Pozvání na zasedání rady zajišťuje tajemník, a to písemnou formou. S pozvánkou zasílá program jednání, popřípadě i podkladové materiály. Nemůže-li se člen zúčastnit zasedání rady, je povinen se předem omluvit tajemníkovi rady.

4. Zasedání rady je neveřejné. Účastní se jej členové rady, dále se jej může zúčastnit ministr kultury, náměstek ministra kultury, ředitel kanceláře ministra, ředitel odboru umění, literatury a knihoven. Jiné osoby se mohou účastnit zasedání jen se souhlasem rady. Návrhy k případné účasti hostů mohou podávat jak členové rady, tak ministr či jeho zástupce.

5. Místem zasedání je zpravidla sídlo MK nebo NK ČR.

6. Zasedání rady řídí předseda či místopředseda. Není-li ani jedna z těchto funkcí obsazena, řídí zasedání tajemník.

7. Rada je způsobilá jednat a přijímat usnesení za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. K právoplatnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů členů rady. Každý člen rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Stanoviska členů rady odlišná od přijatých usnesení se na žádost členů zaprotokolují do zápisu.

8. Člen rady, u nějž lze mít vzhledem k jeho poměru k věci nebo k osobám, jichž se má usnesení rady týkat, důvodné pochybnosti o jeho nepodjatosti, je vyloučen z hlasování a nesmí ovlivňovat ostatní členy rady.

9. Rada může jednat a hlasovat per rollam, a to zejména s využitím prostředků elektronické komunikace. Odstavec 7 se použije přiměřeně.

10. Činnost rady v období mezi zasedáními řídí její předsednictvo ve složení předseda, místopředseda a tajemník.

Čl. II

Záznam z jednání Ústřední knihovnické rady

1. Ze zasedání rady zpracovává tajemník rady písemný záznam, který schvaluje předseda poté, co je zápis schválen ověřovatelem zápisu, vzešlým z pléna rady.

2. Zápis rozesílá tajemník ministrovi kultury, určenému zástupci MK a členům rady, popřípadě jiným osobám, určí –li tak předseda.